Algemene voorwaarden

Bij aankoop op www.mademoiselleinterior.shop

De onderliggende Algemene Voorwaarden schetsen alleen het kader voor de commerciële relaties die zouden kunnen ontstaan tussen een klant (particulier) en het bedrijf MADEMOISELLE LENS INTERIOR ingevolge het plaatsen van een bestelling op de website: www.mademoiselleinterior.shop

Bij aankopen en bestellingen van goederen via de winkel MADEMOISELLE LENS INTERIOR gelegen te Beatrijslaan 36, 2050 Antwerpen gelden deze algemene voorwaarden.

Ondernemingsgegevens:

MADEMOISELLE LENS INTERIOR
Beatrijslaan 36
2050 Antwerpen
België
daisy@mademoiselle-lens.com
Tel: +32 495.23.95.83
BE0885.420.750

Zetel van de rechtbank RPR Antwerpen

ARTIKEL 1: ALGEMENE BEPALINGEN

De e-commerce website van MADEMOISELLE LENS INTERIOR, met maatschappelijke zetel te Beatrijslaan 36, 2050 Antwerpen, BTW BE0885.420.750 biedt haar klanten de mogelijkheid om de producten uit haar webwinkel online aan te kopen.

“Diensten”: alle diensten die door het bedrijf MADEMOISELLE LENS INTERIOR op haar website aangeboden worden in het algemeen, de verkoop van goederen en diensten via het internet in het bijzonder.

“Klant”: iedere consument die een commerciële relatie aangaat met MADEMOISELLE LENS INTERIOR door de aankoop van een product of dienst via de website www.mademoiselleinterior.shop. Een Klant wordt geacht gemachtigd te zijn om deze aankoop te verrichten, en geautoriseerd te zijn om een commerciële transactie af te sluiten met MADEMOISELLE LENS INTERIOR.

“Bestelling”: elke bestelling die door een Klant geplaatst wordt conform de voorwaarden beschreven in artikel 4.

Onderhavige Algemene Voorwaarden (“Voorwaarden”) zijn van toepassing op elke Bestelling die geplaatst wordt door de Klant. Het plaatsen van een Bestelling via de webwinkel van MADEMOISELLE LENS INTERIOR houdt in dat de Klant deze Voorwaarden geraadpleegd heeft en de toepasselijkheid van deze Voorwaarden uitdrukkelijk aanvaardt, met uitsluiting van alle andere voorwaarden. Bijkomende voorwaarden van de Klant worden uitgesloten, behoudens wanneer deze voorafgaandelijk, schriftelijk en uitdrukkelijk door MADEMOISELLE LENS INTERIOR aanvaard zijn.

ARTIKEL 2: PRIJS

Alle vermelde prijzen zijn uitgedrukt in EURO, steeds inclusief BTW en alle andere verplicht door de Klant te dragen taksen of belastingen. Indien leverings-, reservatie- of administratieve kosten worden aangerekend, wordt dit apart vermeld.

MADEMOISELLE LENS INTERIOR houdt zich het recht voor om op elk moment de verkoopprijzen te wijzigen. Weliswaar zullen de aangekochte producten en diensten altijd gefactureerd worden aan de prijzen die vermeld staan in de email die de bestelling bevestigt. Dit zijn de prijzen die van toepassing waren op het moment van de aankoop.

De opgave van prijs slaat uitsluitend op de artikelen zoals het woordelijk wordt omschreven. De bijhorende foto’s zijn decoratief bedoeld en kunnen elementen bevatten die niet inbegrepen zijn in de prijs.

ARTIKEL 3: AANBOD

Ondanks het feit dat de online catalogus en de e-commerce website met de grootst mogelijke zorgvuldigheid worden samengesteld, is het toch mogelijk dat de aangeboden informatie onvolledig is, materiële fouten bevat, of niet up-to-date is. De foto’s die op de website getoond worden hebben dan ook geen enkele contractuele waarde.

Kennelijke vergissingen of fouten in het aanbod binden MADEMOISELLE LENS INTERIOR niet. MADEMOISELLE LENS INTERIOR is wat de juistheid en volledigheid van de aangeboden informatie slechts gehouden tot een middelenverbintenis. MADEMOISELLE LENS INTERIOR wijst elke verantwoordelijkheid af voor fouten die in de omschrijvingen van de producten of de diensten of in de foto’s zouden kunnen optreden. Anderzijds engageert MADEMOISELLE LENS INTERIOR zich om eventuele fouten die haar schriftelijk gemeld worden in de mate van het mogelijke zo snel mogelijk te herstellen.

Wanneer de Klant specifieke vragen heeft over bv. maten, kleur, beschikbaarheid, leveringstermijn of leveringswijze, verzoeken wij de Klant om vooraf contact op te nemen met onze klantendienst.

Het aanbod geldt steeds zolang de voorraad strekt en kan te allen tijde worden aangepast of ingetrokken door MADEMOISELLE LENS INTERIOR. MADEMOISELLE LENS INTERIOR kan niet aansprakelijk gesteld worden voor het niet beschikbaar zijn van een product.

 

ARTIKEL 4: ONLINE AANKOPEN

De producten en diensten worden te koop aangeboden via de website www.mademoiselleinterior.shop. U kan aankopen via onze website door middel van de winkelmand. Nadat wij Uw bestelling en betaling hebben ontvangen krijgt U van ons een bevestiging per e mail. De Klant heeft de keuze tussen de volgende betaalwijzen:

  • via kredietkaart
  • via debetkaart
  • iDeal
  • PayPal

 

De producten die via deze e-commerce website kunnen worden aangeboden vormen een aanbod dat afhankelijk wordt gesteld van de voorwaarde van aanvaarding door MADEMOISELLE LENS INTERIOR

MADEMOISELLE LENS INTERIOR is gerechtigd een bestelling (schriftelijk) te weigeren, ingevolge een ernstige tekortkoming van de Klant met betrekking tot de bestelling of elke andere bestelling of overeenkomst waarbij de Klant betrokken is.

 

ARTIKEL 5: LEVERING EN UITVOERING VAN DE OVEREENKOMST

In onze webshop staat duidelijk vermeld welke producten in voorraad zijn en kunnen geleverd worden binnen de 7 dagen. Bij de producten welke wij niet in voorraad hebben staat steeds een voorziene leveringstermijn vermeld. De leveringskosten worden berekend afhankelijk van Uw bestelling in Uw ‘winkelmand’.

Leveringen gebeuren tot aan de voordeur. Indien de klant wenst zijn goederen te ontvangen op een verdieping dan kunnen we dit regelen met onze transporteur mits toeslag. Artikelen besteld via deze webwinkel worden geleverd in België, Nederland, Frankrijk en Spanje..

Elke zichtbare beschadiging en/of kwalitatieve tekortkoming van een artikel of andere tekortkoming bij de levering, moeten door de Klant onmiddellijk worden gemeld aan MADEMOISELLE LENS INTERIOR.

Het risico wegens verlies of beschadiging gaat over op de Klant vanaf hij (of een door hem aangewezen derde partij, die niet de vervoerder is) de goederen fysiek in bezit heeft gekregen. Het risico gaat echter al over op de Klant bij levering aan de vervoerder, als de vervoerder van de Klant de opdracht heeft gekregen de goederen te vervoeren en deze keuze niet door MADEMOISELLE LENS INTERIOR was geboden.

 

ARTIKEL 6: EIGENDOMSVOORBEHOUD

De geleverde artikelen blijven tot op het moment van gehele betaling door de Klant, de exclusieve eigendom van MADEMOISELLE LENS INTERIOR. De Klant verbindt er zich toe zo nodig derden op het eigendomsvoorbehoud van MADEMOISELLE LENS INTERIOR te wijzen, bv. aan eenieder die op de nog niet geheel betaalde artikelen beslag zou komen leggen.

ARTIKEL 7: HERROEPINGSRECHT

De bepalingen van dit artikel gelden enkel voor Klanten die in hun hoedanigheid van consument artikelen online aankopen bij MADEMOISELLE LENS INTERIOR. Conform de wet van 30 december 2013 inzake boek VI van het Wetboek Economisch recht “marktpraktijken en consumentenbescherming” heeft de Klant het recht om binnen een termijn van 14 kalenderdagen zonder opgave van redenen de overeenkomst te herroepen. De herroepingstermijn verstrijkt 14 kalenderdagen na de dag waarop de Klant of een door de Klant aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het goed fysiek in bezit krijgt.

Om het herroepingsrecht uit te oefenen, moet de Klant MADEMOISELLE LENS INTERIOR, Beatrijslaan 36, 2050 Antwerpen, daisy@mademoiselle-lens.com via een ondubbelzinnige verklaring (bv. schriftelijk per post of e-mail) op de hoogte stellen van zijn beslissing de overeenkomst te herroepen.

De Klant moet de goederen onverwijld, doch in ieder geval niet later dan 30 kalenderdagen na de dag waarop hij zijn beslissing om de overeenkomst te herroepen aan MADEMOISELLE LENS INTERIOR heeft meegedeeld, terugzenden of overhandigen aan MADEMOISELLE LENS INTERIOR, Beatrijslaan 36,2050 Antwerpen. De Klant is op tijd als hij de goederen terugstuurt voordat de termijn van 14 kalenderdagen is verstreken.

De directe kosten van het terugzenden van de goederen, komen voor rekening van de Klant. Indien het teruggestuurde product op een of andere manier in waarde verminderd is, behoudt MADEMOISELLE LENS INTERIOR zich het recht voor om de Klant aansprakelijk te stellen en schadevergoeding te eisen voor elke waardevermindering van de goederen die het gevolg is van het gebruik van de goederen door de Klant dat verder gaat dan nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van de goederen vast te stellen.

Enkel artikelen die zich in de originele verpakking bevinden, samen met alle toebehoren, gebruiksaanwijzingen en factuur of aankoopbewijs kunnen worden teruggenomen.

Indien de Klant de overeenkomst herroept, zal MADEMOISELLE LENS INTERIOR alle tot op dat moment van de Klant ontvangen betalingen, inclusief de kost voor de standaard leveringskosten, aan de Klant terugbetalen binnen maximum 30 kalenderdagen nadat MADEMOISELLE LENS INTERIOR op de hoogte is gesteld van de beslissing van de Klant om de overeenkomst te herroepen. Bij verkoopovereenkomsten kan MADEMOISELLE LENS INTERIOR wachten met de terugbetaling totdat hij alle goederen heeft teruggekregen, of totdat de Klant heeft aangetoond dat hij de goederen heeft teruggezonden, naar gelang welk tijdstip eerst valt.

Eventuele extra kosten ten gevolge van de keuze van de Klant voor een andere wijze van levering dan de door MADEMOISELLE LENS INTERIOR geboden goedkoopste standaard levering worden niet terugbetaald.

MADEMOISELLE LENS INTERIOR betaalt de Klant terug met hetzelfde betaalmiddel als waarmee de Klant de oorspronkelijke transactie heeft verricht, tenzij de Klant uitdrukkelijk anderszins heeft ingestemd; in ieder geval zullen de Klant voor zulke terugbetaling geen kosten in rekening worden gebracht.

 

ARTIKEL 8: GARANTIE

Krachtens de wet van 21 september 2004 betreffende de bescherming van de consumenten bij verkoop van consumptiegoederen heeft de consument wettelijke rechten. Deze wettelijke garantie geldt vanaf de datum van aankoop door (desgevallend van levering aan) de eerste eigenaar. Elke commerciële garantie laat deze rechten onverminderd. Om een beroep te doen op de garantie, moet de Klant het aankoopbewijs kunnen voorleggen. Klanten wordt aangeraden om de oorspronkelijke verpakking van de goederen te bewaren.

Voor artikelen die online werden aangekocht en bij de Klant thuis zijn afgeleverd, dient de Klant vooraf contact op te nemen met de MADEMOISELLE LENS INTERIOR klantendienst waarna de Klant het artikel op zijn kosten terug dient te bezorgen aan MADEMOISELLE LENS INTERIOR. Bij vaststelling van een gebrek moet de Klant MADEMOISELLE LENS INTERIOR zo snel mogelijk inlichten. In ieder geval dient elk gebrek binnen een termijn van 2 maanden na vaststelling ervan door de Klant te worden gemeld. Nadien vervalt elk recht op herstelling of vervanging.

De garantie is nooit van toepassing op defecten die ontstaan ten gevolge van ongelukken, verwaarlozing, valpartijen, gebruik van het artikel in strijd met doel waarvoor het ontworpen werd, het niet naleven van de gebruiksinstructies of handleiding, aanpassingen of wijzigingen aan het artikel, hardhandig gebruik, slecht onderhoud, of elk ander abnormaal of incorrect gebruik. Zij is evenmin van toepassing op artikelen met een kortere levensduur, of slijtageartikelen.

Defecten die zich manifesteren na een periode van 6 maanden volgend op datum van aankoop, desgevallend levering, worden geacht geen verborgen gebreken te zijn, behoudens tegenbewijs door de Klant.

De garantie is niet overdraagbaar.

 

ARTIKEL 9 – INTELLECTUELE EIGENDOMSRECHTEN

De teksten, de database met alle gegevens die op de website gepubliceerd worden, de layout en het grafisch ontwerp van de webpagina’s, de catalogus, de foto´s, de afbeeldingen en de muziek op de website van MADEMOISELLE LENS INTERIOR zijn wereldwijd beschermd door auteursrechten, copyright rechten, merkrechten en alle andere vormen van intellectuele eigendomsrechten. Ze blijven daarom de exclusieve eigendom van MADEMOISELLE LENS INTERIOR, van haar Leveranciers en van de partners waarmee MADEMOISELLE LENS INTERIOR een akkoord afgesloten heeft. Om die reden is elke vorm van kopiëren, publicatie, namaak of elke andere vorm van gebruik, onder welke vorm ook, verboden zonder voorafgaandelijk schriftelijke toestemming van MADEMOISELLE LENS INTERIOR. Elke inbreuk hiertegen zal juridisch vervolgt worden door MADEMOISELLE LENS INTERIOR.

Reviews achtergelaten door klanten kunnen verder gebruikt worden zonder vermelding van eigen namen of emailadressen voor commerciële doeleinden zoals gebruik van de reviews bij printadvertenties en vermelding op andere webpagina’s van collega’s.

 

ARTIKEL 10: KLANTENDIENST

De klantendienst van MADEMOISELLE LENS INTERIOR is bereikbaar op het telefoonnummer +32 495.23.95.83, via e-mail op daisy@mademoiselle-lens.com of per post op het volgende adres : Beatrijslaan 36, 2050 Antwerpen. Eventuele klachten kunnen hieraan gericht worden.

ARTIKEL 11: SANCTIES VOOR NIET-BETALING

Onverminderd de uitoefening van andere rechten waarover MADEMOISELLE LENS INTERIOR beschikt, is de Klant ingeval van niet- of laattijdige betaling vanaf de datum van de wanprestatie van rechtswege en zonder aanmaning een intrest van 10% per jaar verschuldigd op het niet-betaalde bedrag. Bovendien is de Klant van rechtswege en zonder aanmaning een forfaitaire schadeloosstelling verschuldigd van 10% op het betrokken bedrag, met een minimum van 25 euro per factuur.

Onverminderd het voorgaande behoudt MADEMOISELLE LENS INTERIOR zich het recht voor de niet (volledig) betaalde artikelen terug te nemen.

ARTIKEL 12: PRIVACY

De verantwoordelijke voor de verwerking, MADEMOISELLE LENS INTERIOR respecteert de Europese wetgeving van mei 2018 met betrekking tot de bescherming van het privéleven in de verwerking van de persoonlijke gegevens. De door u meegedeelde persoonsgegevens zullen enkel gebruikt worden voor volgende doeleinden: de uitvoering van de afgesloten overeenkomst, het verwerken van de bestelling, versturen van nieuwsbrieven, reclame- en/of marketingdoeleinden.

Wij beschermen uw privacy op de volgende manieren:

  • Uw persoonlijke informatie wordt niet verkocht of doorgespeeld aan derden: gegevens worden veilig opgeslagen in een niet-publiek toegankelijke database.
  • Uw transactiegegevens worden versleuteld over internet verstuurd: Wij gebruiken uw e-mailadres slechts om uw bestelling af te ronden. Enkel na het geven van uw uitdrukkelijke toestemming worden aanbiedingen of nieuwsbrieven verstuurd.

Indien u geen berichten meer wenst te ontvangen van MADEMOISELLE LENS INTERIOR kan u zich te allen tijde uitschrijven door een mailtje naar daisy@mademoiselle-lens.com te sturen met uw verzoek.

U beschikt over een wettelijk recht op inzage en eventuele correctie van uw persoonsgegevens. Mits bewijs van identiteit (kopie identiteitskaart) kunt u via een schriftelijke, gedateerde en ondertekende aanvraag aan MADEMOISELLE LENS INTERIOR, Beatrijslaan 36, 2050 Antwerpen, daisy@mademoiselle-lens.com, gratis de schriftelijke mededeling bekomen van uw persoonsgegevens. Indien nodig kunt u ook vragen de gegevens te corrigeren die onjuist, niet volledig of niet pertinent zouden zijn.

In geval van gebruik van gegevens voor direct marketing: U kan zich kosteloos verzetten tegen het gebruik van uw gegevens voor direct marketing. Hiertoe kan U zich steeds richten tot MADEMOISELLE LENS INTERIOR, Beatrijslaan 36, 2050 Antwerpen of daisy@mademoiselle-lens.com.

Wij behandelen uw gegevens als vertrouwelijke informatie en zullen die niet doorgeven, verhuren of verkopen aan derden.

De klant is zelf verantwoordelijk voor het vertrouwelijk houden van zijn logingegevens en het gebruik van zijn paswoord. Uw paswoord wordt gecodeerd opgeslagen, MADEMOISELLE LENS INTERIOR heeft dus geen toegang tot uw paswoord.

MADEMOISELLE LENS INTERIOR houdt online bezoekersstatistieken bij om te kunnen bekijken welke pagina’s van de internetsite in welke mate bezocht worden.

Indien u vragen heeft over deze privacy statement, kunt u ons contacteren op daisy@mademoiselle-lens.com

 

ARTIKEL 13: AANTASTING GELDIGHEID - NIET-VERZAKING

Indien een bepaling van deze Voorwaarden ongeldig, onwettig of nietig wordt verklaard, zal dit op geen enkele wijze de geldigheid, de wettigheid en de toepasbaarheid van de andere bepalingen aantasten.

Het nalaten op gelijk welk moment door MADEMOISELLE LENS INTERIOR om één van de in deze Voorwaarden opgesomde rechten af te dwingen, of gelijk welk recht hiervan uit te oefenen, zal nooit gezien worden als een verzaking aan zulke bepaling en zal nooit de geldigheid van deze rechten aantasten.

ARTIKEL 14: WIJZIGING VOORWAARDEN

Deze Voorwaarden worden aangevuld door andere voorwaarden waar expliciet naar verwezen wordt, en de algemene verkoopsvoorwaarden van MADEMOISELLE LENS INTERIOR. Ingeval van tegenstrijdigheid, primeren onderhavige Voorwaarden.

MADEMOISELLE LENS INTERIOR kan deze Voorwaarden steeds zonder nadere kennisgeving wijzigen. Elke aankoop na de wijziging, houdt een aanvaarding in door de Klant van deze nieuwe Voorwaarden.

ARTIKEL 15: BEWIJS

De Klant aanvaardt dat elektronische communicaties en back-ups als bewijsvoering kunnen dienen.

ARTIKEL 16: TOEPASSELIJK RECHT - BEVOEGDE RECHTER

Het Belgisch recht is van toepassing, met uitzondering van de bepalingen van internationaal privaatrecht inzake toepasselijk recht en met van de Rome-I verordening inzake internationale koopovereenkomsten betreffende roerende zaken. Bij eventuele geschillen zijn uitsluitend de rechtbanken te Antwerpen bevoegd.

ARTIKEL 17: UNIZO E-COMMERCE LABEL

MADEMOISELLE LENS INTERIOR heeft het Reglement van het UNIZO e-commerce label onderschreven. Een kopie van dit Reglement en de toegang tot de klachtenprocedure van UNIZO is beschikbaar via www.unizo.be/e-commerce.

ARTIKEL 18 – ALGEMENE BEPALING

Indien door de beslissing van een rechtbank een artikel of paragraaf uit de onderliggende Algemene Voorwaarden nietig of niet-tegenstelbaar zou worden, doet dit in niets afbreuk aan de geldigheid en toepasbaarheid van de andere artikels en paragrafen van de onderliggende Algemene Voorwaarden.